Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj povratak nadležnoj policijskoj stanici.

Međutim, u slučaju pribavljanja dozvole za privremeni boravak, isti neće imati obavezu napuštanja zemlje, za sve vreme trajanja perioda za koji im je odobren privremeni boravak.

Spisak neophodne dokumentacije za dobijanje dozvole za privremeni boravak:

 • važeći pasoš (rok važenja pasoša mora biti najmanje tri meseca duži od perioda na koji se izdaje boravišna dozvola).
 • potvrdu srpske banke o sredstvima na ličnom računu u iznosu od najmanje jedne minimalne zarade),
 • prijava adrese prebivališta ili boravišta u Republici Srbiji (beli karton)
 • ugovor o zakupu stana (za vreme planiranog boravka)
 • lična karta vlasnika stana (ako lična karta ima čip, onda očitana lična karta)
 • izjavu vlasnika da je saglasan da stanari mogu prijaviti adresu stanovanja
 • potvrdu zdravstvenog osiguranja za vreme planiranog boravka
 • dokaz o uplati utvrđene administrativne takse (u iznosu od ukupno 19.200 RSD)
 • dve fotografije (35mm*45mm, u boji, anfas)
 • Popunjen obrazac
 • izvod o registraciji DOO ili PR
 • izvod iz matične knjige venčanih – za boravišnu dozvolu supružnika
 • izvod iz matične knjige rođenih za boravišnu dozvolu za decu.

Ako se uvidom u putnu ispravu ili uvidom u evidencije, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak, nadležni organ može odbiti zahtev za produženje privremenog boravka, u slučaju kada stranac ne dostavi dokaz o opravdanosti odsustva iz Republike Srbije.

Stranac može podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka po sledećim osnovima:

 1. zapošljavanja (što podrazumeva i osnivanje sopstvene kompanije ili registraciju preduzetničke radnje);
 2. 2) školovanja ili učenja srpskog jezika;
 3. studiranja;
 4. učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 5. stručne specijalizacije, obuke i prakse;
 6. naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
 7. spajanja porodice;
 8. obavljanja verske službe;
 9. lečenja ili nege;
 10. vlasništva nad nepokretnosti;
 11. humanitarnog boravka;
 12. statusa žrtve trgovine ljudima;
 13. drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Zahtevi sa podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova prema mestu boravka stranca, međutim, moguće je zahtev podneti i elektronskim putem.